Meesterschilder Souvereign
Alleen vakmanschap

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene consumentenvoorwaarden voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Vereniging OnderhoudNL, vereniging van (restauratie)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven. Deze voorwaarden treden in werking getreden per 2 september 2019 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409386.  Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die op basis van met opdrachtgever gesloten overeenkomst werkzaamheden verricht en/of materialen levert en schilder- en aanverwante werkzaamheden verricht aan en ten behoeve van opdrachtgever;  b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten betreffende het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen, het verrichten van schilder- en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever; c. Overeenkomst: alle tussen partijen gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.  Artikel 2 - Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen en maken deel uit van de overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.  2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.  Artikel 3 - Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtnemer schriftelijk de aanvaarding door de opdrachtgever van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte heeft bevestigd. 2. Iedere offerte is vrijblijvend en kan door de opdrachtnemer worden herroepen binnen de daarop vermelde termijn. Is op de offerte geen termijn vermeld dan kan de opdrachtnemer de offerte binnen acht werkdagen herroepen. 3. Indien geen van partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en de opdrachtnemer met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft gemaakt, geldt dat tussen partijen vermoed wordt een overeenkomst tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de laatstelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte offerte.  4. De bij de offerte gevoegde tekening en andere gegevens omtrent de werkzaamheden blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer niet worden gekopieerd en aan derden worden versterkt. Zij zullen onverwijld aan opdrachtnemer worden geretourneerd op diens eerste verzoek.   Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst  1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens. 2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat desondanks toch vertraging dan dient opdrachtgever opdrachtnemer daarover zo tijdig mogelijk te informeren.  3. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde gas, water, elektriciteit, perslucht, stoom en dergelijke. De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever. 4. Het personeel van opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige toilet(ten). 5. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschrevene in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. 6. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.  Artikel 5 - Prijzen en prijswijzigingen 1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en parkeerkosten alsmede de kosten voor eventuele vergunningaanvragen. Opdrachtnemer is gerechtigd om deze separaat in rekening te brengen.   2. Opdrachtnemer is gerechtigd om indien de overeenkomst drie maanden of langer heeft geduurd en deze een looptijd heeft van meer dan zes maanden, tussentijdse prijswijzigingen door te berekenen. Deze prijswijzigingen zijn ook mogelijk waar het prijsbepalende, voorzienbare factoren betreft.   Artikel 6 - Aansprakelijkheid en verzekering 1.  Opdrachtnemer dient ingeval van gebreken waarvoor hij aansprakelijk is door opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en/of vertragingsschade.  3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar nietleidinggevende ondergeschikten. 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn. 5. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is deze beperkt tot het uit hoofde van de opdracht verschuldigde netto factuurbedrag, tot een maximum van € 5.000,00. Indien de opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico. 6. Iedere aansprakelijkheid vervalt, onverminderd de klachtplicht van artikel 6:89 BW, in ieder geval één jaar na het ontstaan van de schade danwel één jaar te rekenen vanaf het moment waarop opdrachtgever de schade redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen.  7. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt, tenzij opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht in de zin van artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden. 8. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk bevinden. 9. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien schade ontstaat als gevolg van opzet, schuld of verwijtbaar handelen van opdrachtgever of indien de schade binnen de risicosfeer van opdrachtgever valt.  10. In geval opdrachtnemer opdrachtgever tijdig ter zake heeft gewaarschuwd en opdrachtgever desalniettemin uitvoering van werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.  11. Indien de aanvang van de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in art. 4 lid 2 moeten de voor de opdrachtnemer hiermee verband houdende schade en kosten door opdrachtgever worden vergoed.   Artikel 7 - Oplevering en herstel van gebreken 1. Opdrachtgever heeft het recht het werk zowel tussentijds als bij oplevering te keuren. Indien opdrachtgever het werk (gedeeltelijk) afkeurt, dient zij opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.  2. Indien opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en opdrachtgever het werk niet binnen veertien dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd 3. De kennisgeving dat het werk klaar is als bedoeld in lid 2 kan bestaan uit een mondelinge, schriftelijk of digitaal bericht dan wel uit het toezenden van de eindfactuur.  4. Opdrachtgever wordt tevens geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard indien de consument het object waaraan het werk is verricht in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.  5. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend. 6. Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld. 7. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, moet opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan opdrachtnemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering. 8. Eventuele kleine gebreken zullen geen reden zijn om het werk niet te aanvaarden in het kader van de eerste oplevering. 9. Opdrachtgever kan vorderen dat opdrachtnemer de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding. 10.  Eindoplevering vindt plaats nadat eventuele kleine gebreken door de opdrachtnemer zijn hersteld en de opdrachtgever het werk definitief heeft goedgekeurd.   Artikel 8 - Overmacht 1.  Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die redelijkerwijs niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, terreur, zwaar noodweer of andere hevige weersomstandigheden, brand en andere storingen, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen. 2.  Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.  3.  In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.  4.  Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.  Artikel 9 - Betaling en rente  1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de factuur door de opdrachtgever is ontvangen. Na het verstrijken van deze veertien dagen is opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid 1, een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd. 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om werkzaamheden en/of leveringen in delen te factureren.  4. Wanneer opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke, is opdrachtnemer, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan. 5. In geval de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op opdrachtgever van toepassing wordt dan wel in geval van faillissement van opdrachtgever, overlijden van opdrachtgever en/of indien opdrachtgever in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.  Artikel 10 - Zekerheidsstelling 1. Opdrachtnemer is gerechtigd van opdrachtgever zekerheidsstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen te verlangen. 2. Indien opdrachtgever weigert zekerheid te stellen of de zekerheidsstelling achterwege laat, heeft opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.  Artikel 11 - Opzegging van de overeenkomst 1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.  2. Bij opzegging door de opdrachtgever zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de opdrachtnemer van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de opdrachtnemer te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben gemaakt. Hierbij wordt de winst gesteld op 15%.  3. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.  Artikel 12 - Eigendoms- en auteursrechten 1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die opdrachtnemer bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.  2. Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, schetsen, foto's en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die worden bedoeld in de Auteurswet of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.  3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van opdrachtnemer te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.  Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud 1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door opdrachtnemer geleverde goederen de uitsluitende eigendom van opdrachtnemer. 2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Dit verbod tot verpanding c.q. vervreemding heeft goederenrechtelijke werking. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van opdrachtnemer rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.  Artikel 14 - Toepasselijk recht en forumkeuze 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.